Có độc lập mới có nhân quyền!

Hiện nay, trên các trang truyền thông của các đối tượng thù địch, chống đối và một số trang báo có định kiến với Việt Nam đang đẩy mạnh tuyên truyền việc...

Xem thêm