Tượng lính Việt hay tượng lính Tàu?

Những ngày qua, trên nhiều diễn đàn xuất hiện tranh cãi về những bức tượng vừa được vận chuyển đến một khu lịch. Nhiều đối tượng, trong đó có Phạm...

Xem thêm

Khi Thủ tướng vào “tâm lũ”

Miền Trung sau lũ như cơ thể vừa gượng dậy sau cơn bạo bệnh. Tăng lực cho miền Trung là việc vô cùng cần thiết và phải làm ngay. Thấu hiểu và mong muốn chia sẻ với...

Xem thêm