Tượng lính Việt hay tượng lính Tàu?

Những ngày qua, trên nhiều diễn đàn xuất hiện tranh cãi về những bức tượng vừa được vận chuyển đến một khu lịch. Nhiều đối tượng, trong đó có Phạm...

Xem thêm