Nguyễn Văn Đài tự phơi bày bản chất chống phá đất nước của mình

Mới đây, Nguyễn Văn Đài vừa có bài viết trên VOA Tiếng Việt với tiêu đề “Tại sao lại phải tiếp tục giương cao ngọn cờ Xã hội chủ nghĩa”, trong đó có ý cho rằng cái học thuyết Cộng sản chính là lực cản đối với sự phát triển của đất nước? Khi mà người ta đã biết rằng học thuyết đó là sai trái và phi nhân?

 

Luận điệu của những kẻ đối nghịch với lợi ích của đất nước và dân tộc

Cụ thể hơn, xin được dẫn ra một đoạn trong bài viết của Đài thế này: “Mới đây lãnh đạo Cộng sản Việt Nam kêu gọi toàn đảng toàn dân “Tiếp tục giương cao ngọn cờ xã hội chủ nghĩa”. Họ làm điều đó, khi mà xu hướng thế giới hiện nay là dân chủ, khi mà hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa còn sót lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy thì lời kêu gọi đó có mục đích gì? Và tại sao họ lại kêu gọi toàn dân tiếp tục đi ngược lại với sự phát triển và tiến bộ của nhân loại như thế?”

Song song, một số luận điểm tương tự mang tính chất phản bác chế độ khi cho rằng, việc tiếp tục chế độ độc đảng toàn trị và kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội không hề có lợi cho người dân, ngược lại họ còn phải chịu đựng vô số những sai trái, bất công của chế độ… Để có một chủ nghĩa xã hội hiện hình là một nền văn hóa thấp kém, lạc hậu, đạo đức xã hội suy đồi, hạ tầng xã hội tồi tàn, kinh tế suy sụp, cuộc sống người dân đến đáy cùng cực nghèo đói.

Nguyễn văn Đài tự phơi bày bản chất chống phá đất nước của mình

Thế nhưng, thực chất xã hội Việt Nam chúng ta đâu như những lời mà Nguyễn Văn Đài và thế lực thù địch nói như lúc đang “ngái ngủ”. Với mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn thống nhất quan điểm tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Do đó, các vấn đề về an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi cho mọi người đều phát triển khá đồng bộ và ngày càng được cải thiện.

Thế mà, vẫn có những giọng điệu lạc lõng như trên, đòi Đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn và đi theo con đường khác, vì họ cho rằng đó là “con đường sai lầm, dẫn dân tộc đến đường cùng, ngõ cụt”. Họ ra sức lợi dụng sự kiện chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, cho rằng chủ nghĩa xã hội đã cáo chung, đảng cộng sản đã hết vai trò lịch sử; rằng nước ta kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là đi vào vết xe đổ của Liên Xô và Đông Âu. Họ cố tình xuyên tạc: “Chủ nghĩa xã hội mà C.Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội “không tưởng”; không bao giờ thực hiện được”; rồi khuyến nghị, “khuyên” Đảng ta cần phải đi theo con đường khác theo mô hình “xã hội dân chủ”, thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”…

Đó chính là những luận điệu phi lịch sử, phản động, phản khoa học, mang tính chống phá. Nó được lặp đi lặp lại nhiều lần với cách thức biểu hiện khác nhau, nhưng đều chung một mục đích là làm cho quần chúng nhân dân hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo đó, trước khi ai đó được những lời mà Nguyễn Văn Đài rao giảng thì hãy nhớ một điều về là gã ta chính là một mắt xích, phần tử trong “đường dây phản bội dân tộc, đất nước” nói chung, từng bị xét xử về tội “lật đổ chính quyền”.

Còn nhớ, tại tòa sơ thẩm vào ngày 05/04/2018, Nguyễn Văn Đài nhai đi nhai lại liên tục rằng: “Tôi không có mục đích lật đổ chính quyền; tôi mong chính quyền thực sự dân chủ, vững mạnh, tôn trọng quyền con người theo hiến pháp và theo công ước quốc tế”. Nói ra điều này để thấy rõ thêm sự lật lọng, tráo trở của Nguyễn Văn Đài.

Nghĩa là, lời nói và hành động đó cho thấy Nguyễn Văn Đài đã công nhận bản thân mình thuộc về cái thây ma Việt Nam Cộng Hòa. Chĩa súng bắn lại tổ quốc mình, bắn vào nhân dân mình, dân tộc mình.

Ngọn cờ xã hội chủ nghĩa vẫn tung bay

Kể từ khi ra đời tính đến nay, chủ nghĩa Mác đã trải qua 171 năm. Mặc dù các lực lượng thù địch dùng nhiều thủ đoạn chống phá, bôi nhọ, xuyên tạc, thậm chí tìm mọi cách phủ nhận, nhưng tư tưởng của Mác cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn phát triển, vẫn tràn đầy sức sống, vẫn là thế giới quan, phương pháp luận khoa học của hàng triệu người trên trái đất, trong đó có Việt Nam.

Nhiều giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin mang sức sống trường tồn vẫn tiếp tục tỏa sáng với chủ nghĩa nhân văn vì con người, với phương pháp biện chứng duy vật, quan niệm duy vật về lịch sử, học thuyết về giá trị thặng dư, học thuyết hình thái kinh tế – xã hội, học thuyết về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân, học thuyết về chủ nghĩa xã hội v.v.

Sự phát triển của lực lượng sản xuất dựa trên nền tảng tiến bộ khoa học – công nghệ đang đưa nhân loại tới những mô hình phát triển rất mới như Công nghiệp 4.0 hay Xã hội siêu thông minh 5.0 là phù hợp với học thuyết về sự thay thế, phát triển các hình thái kinh tế – xã hội của Các Mác.

Ở góc nhìn khác, chủ nghĩa tư bản hiện đại mặc dù có tiến bộ hơn so với chính nó vào thời điểm mà Các Mác nghiên cứu nhưng vẫn có những khiếm khuyết nội tại không thể tự mình khắc phục. Bất bình đẳng xã hội vẫn tồn tại và ngày càng gay gắt ở ngay các nước tư bản giàu có; chênh lệch giàu nghèo giữa các nước phát triển và đa số các nước đang phát triển ngày càng trầm trọng. Xung đột, khủng bố, bạo lực và bất ổn xã hội vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức lớn của nhân loại.

Học giả Allen W. Wood thậm chí đã chỉ ra rằng: “Phần lớn mọi người đều cho rằng Mỹ là quốc gia giàu có nhất trên thế giới, nhưng đó cũng là quốc gia bất bình đẳng nhất trên thế giới: 400 người giàu nhất nước Mỹ sở hữu khối lượng tài sản cao hơn tổng số tài sản của 150 triệu người nghèo nhất. Những người giàu nhất chiếm 1% dân số nhưng lại sở hữu hơn 1/3 tổng lượng tài sản của toàn xã hội, vượt quá tổng lượng tài sản của những người có thu nhập thấp nhất nước Mỹ – đối tượng chiếm tới 95% dân số”.

Điều này càng chứng tỏ, lý luận của chủ nghĩa Mác về xã hội tư bản chủ nghĩa vẫn luôn đúng và lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội vẫn giữ nguyên giá trị khoa học, thực tiễn

Và thực tiễn cách mạng Việt Nam cũng cho thấy, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được Đảng và nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn, được kiên trì, kiên định triển khai thực hiện suốt từ năm 1930 đến nay. Nhờ đó, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành chính quyền về tay nhân dân, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong bối cảnh thời đại công nghệ thông tin càng phát triển, kèm theo đó là những vấn đề “diễn biến hòa bình” ngày càng phúc tạp, mặt trận văn hóa tư tưởng có nhiều thách thức. Vì thế, chúng ta cần phải hết sức tránh việc đánh giá học thuyết Mác một cách giáo điều, chung chung.
Đặc biệt, vững vàng trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, vững tin vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Nhà nước ta, nhân dân ta đã chọn. Tiếp tục đấu tranh, bác bỏ những quan điểm sai trái, xuyên tạc mà Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn đang cố gắng làm.

Theo Tạp chí Bút danh